Các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Kế hoạch Chuyển đổi số Thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Kế hoạch Chuyển đổi số Thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tạo nền tảng chuyển đổi số
 • Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số
 • Xây dựng cơ chế, chính sách
 • Hợp tác, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số
 • Phát triển hạ tầng kỹ thuật số
 • Phát triển dữ liệu số
 • Phát triển nền tảng số
 • Đảm bảo an toàn, an ninh mạng
Phát triển chính quyền số
 • Phát triển ứng dụng, dịch vụ nội bộ
 • Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp
 • Xây dựng, phát triển đô thị thông minh
Phát triển kinh tế số
 • Phát triển doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số
 • Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
 • Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp
 • Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025
Phát triển xã hội số
 • Hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số
 • Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
 • Nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, an sinh xã hội
Chuyển đổi một số ngành, lĩnh vực
Một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số:
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp
 • Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch