Mục tiêu

Các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Kế hoạch Chuyển đổi số Thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Kế hoạch Chuyển đổi số Thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Kế hoạch Chuyển đổi số Thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Last updated 3 mins ago